Economie en Ecologie in Balans

logo
Zoeken

Economie en Ecologie in Balans

Het samenwerkingsverband 'Economie en Ecologie in Balans' valt weliswaar niet onder Eemsdelta\EZ, maar gezien de raakvlakken en het belang van alle deelprojecten, willen we u hierover wel op deze plek informeren.

Een gezond evenwicht tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta: dat is waar 'Economie en Ecologie in Balans' voor staat. Daarvoor werken verschillende bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden intensief met elkaar samen.

Ecologie en economie

De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn steeds meer in trek bij bedrijven. Maar de haven- en industrieterreinen grenzen ook aan het Werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollardestuarium. Deze natuurgebieden zijn kwetsbaar en verkeren in slechte staat, wat een grote verantwoordelijkheid voor alle partijen in het gebied met zich meebrengt. Verschillende organisaties in de Eemsdelta werken hiervoor samen in het samenwerkingsverband 'Economie en Ecologie in Balans'.

Doelen

'Economie en Ecologie in Balans' heeft de volgende doelen:

  • de groei van duurzame economische activiteiten;
  • een beter ecologisch systeem van het Eems-Dollardestuarium;
  • een hogere kwaliteit van het milieu en de leefomgeving  
  • een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven.

Ontwikkelingen in de Eemsdelta

Naast 'Economie en Ecologie in Balans' spelen er nog veel andere ontwikkelingen in de Eemsdelta, zoals Natura 2000, het opstellen van het Integraal Managementplan voor het Eems-Dollardestuarium (IMP), de Kaderrichtlijn (KRW), het Deltaprogramma Wadden, het programma Naar een Rijke Waddenzee, gemeentelijke bestemmingsplannen en de Havenvisie van Groningen Seaports. 'Economie en Ecologie in Balans' probeert zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen deze initiatieven, om ze zodoende te versterken en samenhang aan te brengen.

Eems Dollard 2050

Tijdens DelfSail 2016 vond de presentatie plaats van het meerjarig adaptief programma Eems Dollard 2050. Dit programma moet bijdragen aan het herstel van natuurlijke waarden in het estuarium. In dat kader worden nu verschillende projecten uitgevoerd, zoals de kleirijperij en de dubbele dijk. Daarnaast is kennisontwikkeling een belangrijk onderdeel van ED2050.

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

Binnen ‘Economie en Ecologie in Balans’ zijn ook afspraken gemaakt met de gemeenten, waterschappen, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties in de regio Eemsdelta. Deze afspraken zijn ook opgenomen in de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030. Deze ontwikkelingsvisie is in juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Deelprojecten

De economisch belangrijkste deelprojecten zijn:

Een overzicht van alle deelprojecten vindt u op de website van ‘Economie en Ecologie in Balans’.

Deelnemers

In 'Economie en Ecologie in Balans' werken de volgende organisaties samen: NOM, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports, N.V. Waterbedrijf Groningen, Stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, provincie Groningen, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Rijkswaterstaat, Programma naar een Rijke Waddenzee, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, gemeente Loppersum, gemeente Oldambt, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest.

Meer informatie

Meer informatie over 'Economie en Ecologie in Balans' vindt u op www.ee-eemsdelta.nl of in de stukken onderaan deze pagina. 'Economie en Ecologie in Balans' is ook te vinden op twitter via het account: @EE_Eemsdelta. Tot slot kunt u hieronder nog een film over dit onderwerp van RtvNoord bekijken:

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring