Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015–2035

logo
Zoeken

Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015–2035

Eemsdelta\EZ en Groningen Seaports hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen afgezet tegen het huidige aanbod, waaronder de huidige technische staat. Op basis van dit onderzoek is de visie op bedrijventerreinen in de Eemsdelta vernieuwd voor de periode 2015 - 2035.

Aanleiding

De vorige Bedrijventerreinenvisie voor de Eemsdelta dateert van 2003. In 2009 hebben de vier Eemsdelta-gemeenten, de waterschappen en de provincie Groningen afgesproken een Ontwikkelingsvisie voor de Eemsdelta op te stellen, waarin de verwachte ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn opgenomen. Bij het opstellen van deze Economische Visie Eemsdelta 2030 bleek een actualisering van de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen raadzaam. Ook wilden de partijen een beter beeld krijgen van de huidige staat van de voorzieningen op de verschillende terreinen in relatie tot de te verwachten toekomstige behoeften vanuit het bedrijfsleven. Bureau Eemsdelta\EZ heeft de werkzaamheden, samen met de provincie Groningen en Groningen Seaports uitgevoerd.

Onderzoek

Om op basis van een landelijk gehanteerde systematiek te onderzoeken hoe de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen zich ontwikkelt, hebben twee onafhankelijk gespecialiseerde bureaus de vraag- en aanbodanalyse uitgevoerd. Bureau Buiten (Utrecht) heeft het onderzoek voor de zeehaventerreinen uitgevoerd en Bureau Louter (Delft) voor de overige bedrijventerreinen.

Op basis van de informatie uit beide rapporten heeft Buro Kompaan de overkoepelende Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015-2035 opgesteld. Zij hebben daarbij gekeken in hoeverre het aanbod van bedrijventerreinen afgestemd is op de vraag in de markt en doen aanbevelingen om dit aanbod beter te communiceren. Daarnaast heeft Buro Kompaan de staat van onderhoud van de voorzieningen gecoördineerd. Uit dit overzicht blijkt welke revitalisering op bestaande terreinen noodzakelijk is.

Het resultaat van de onderzoeken kunt u lezen in de hieronder te downloaden rapporten en bijbehorende bijlagen (waarbij de laatste twee onderzoeken gedetailleerde onderzoeksrapporten zijn, die als onderleggers voor de Bedrijventerreinenvisie zijn gehanteerd).

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring