Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

logo
Zoeken

Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

Op 24 februari 2015 hebben de provincie en het Rijk de bestuursovereenkomst getekend voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Hiermee komen zij tegemoet aan een lang bestaande politieke wens van de regio. Een verdubbeling van de N33 naar de Eemsdelta kan verdere economische ontwikkeling van dit gebied positief beïnvloeden. De werkzaamheden starten uiterlijk in 2020.

Het gekozen tracé X1De rijksweg N33 is een belangrijke ‘verkeersader’ met veel vrachtverkeer dwars door Noordoost-Groningen in de richting van de Eemsdelta. Onlangs is het wegvak Assen-Zuidbroek al verdubbeld van twee naar vier rijstroken. Ondernemers, bedrijven, provinciale en lokale bestuurders in de regio pleiten er al lang voor om ook het deel tussen Zuidbroek en Appingedam te verdubbelen. Deze verdubbeling is belangrijk voor de ontsluiting van de Eemsdelta, want optimale bereikbaarheid is een voorwaarde voor een succesvolle economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Meedenken

De projectorganisatie heeft de regio actief betrokken bij de procedure. Door middel van bijeenkomsten, werksessies en keukentafelgesprekken is gezocht naar mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de omgeving. Ter ondersteuning van dit proces is ook de website n33midden.nl opgezet met meer informatie over de alternatieven, de planning en het belang en waarop bezoekers werden uitgenodigd om ideeën en wensen kenbaar te maken via het omgevingsplatform.

Variant X1 gekozen uit de verschillende alternatieven

Voor de verdubbeling van de N33 zijn zeven alternatieven bedacht. Deze alternatieven bieden andere oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. De beschrijvingen van alle alternatieven vindt u op de website N33midden.nl. Op 24 januari 2018 heeft de provincie bekend gemaakt dat alternatief X1 de voorkeur geniet van Rijk en provincie. Op 16 oktober hebben provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze variant vastgesteld. Onderaan deze pagina vindt u dit alternatief op de kaart weergegeven (pdf).

Volledig energieneutraal

Provincie Groningen en Ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf, ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. De geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal biedt kansen voor een ecologische verbindingszone.

Samen met overheden en partners in de omgeving is een intentieovereenkomst duurzaamheid in voorbereiding. Daarin spreken diverse organisaties uit dat ze gaan samenwerken, om te komen tot een van de meest duurzame rijkswegen in Nederland.

Vervolgproces

Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. We betrekken de omgeving in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase. De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring