Coalitieakkoord gemeente Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta gaan 4 politieke partijen de coalitie vormen. Zij hebben een coalitieakkoord gesloten voor 2021-2026 met de naam 'Samen werken aan onze toekomst'.

Gerard Beukema is benoemd als waarnemend burgemeester. Samen met de wethouders is hij het dagelijks bestuur van de gemeente Eemsdelta: het college van B&W. Op 4 januari benoemt de gemeenteraad de wethouders definitief.

In het coalitieakkoord zijn de portefeuilles verdeeld. Het college van B&W behandelt dit in de eerste vergadering na de benoeming van de wethouders. Dan is de portefeuilleverdeling pas definitief.

Wethouders en portefeuilles

 • Annalies Usmany-Dallinga (Lokaal belang Eemsdelta):
  Ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties, wonen en welzijn, volkshuisvesting, versterkingsopgave, Nationaal Programma Groningen (NPG), centrummanagement/stadspromotie.

 • Jan Menninga (Lokaal belang Eemsdelta):
  Financiën en belastingen, gebiedsregie/leefbaarheid, sport en vergunningverlening.
 • Meindert Joostens (ChristenUnie):
  Zorg, Wmo, onderwijs, kunst en cultuur, milieu/afval/duurzaamheid, Wadden (ontwikkeling kustgebied).
 • Hans Ronde (VVD):
  Werk/participatie/inkomen, economie, verkeer en vervoer, armoedebeleid, energietransitie/klimaatadaptatie, informatisering en automatisering, inkoop/aanbesteding.
 • Pier Prins (CDA):
  Jeugdzorg, vastgoed/grondexploitaties, monumentenzorg, toezicht/handhaving, recreatie/toerisme, landbouw/natuur en beheer openbare ruimte (inclusief begraafplaatsen).

Missie van de coalitie

Met lef, ambitie en enthousiasme voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta realiseren. Waarbij we streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen mee doet. Dat is de missie van de vier politieke partijen die het coalitieakkoord voor de gemeente Eemsdelta 2021-2026 hebben gesloten.

Akkoord gericht op draagvlak

Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na een formatieperiode onder leiding van Anno Wietze Hiemstra, die het coalitieakkoord heeft afgerond. Volgens de samenstellers gaat het niet om een ‘dichtgetimmerd’ coalitieakkoord en is het gericht op maximaal draagvlak in de samenleving en gemeenteraad. Ze willen in de komende 5,5 jaar ‘fors aan de slag met de uitdagende strategische opgaven en de ontwikkelkansen’.

Als fundament voor het coalitieakkoord is gekozen voor de zes maatschappelijke uitdagingen, die in oktober 2019 zijn vastgesteld in de Toekomstvisie “Eemsdelta Dichtbij!” door de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het gaat om:

 1. Aardbevingen de baas
 2. Meer mensen aan de slag
 3. Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren
 4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning
 5. Verduurzamen van de energiebehoefte
 6. Recreatie en Toerisme

Wil je het coalitieakkoord lezen? Het staat bij punt 9 onder de raadsvergadering van 4 januari 2021. In de video kun je ook de behandeling van het akkoord terugkijken.