College van B en W heeft strandvisie Delfzijl opgesteld

Wat willen we eigenlijk met het stadsstrand in Delfzijl en wat zijn passende initiatieven? Het college van B en W van Eemsdelta heeft een strandvisie opgesteld waarin wordt aangegeven welke ontwikkeling wenselijk en kansrijk is. Het geeft richtlijnen waaraan nieuwe initiatieven kunnen worden getoetst.

Lees hieronder  het persbericht.

College van B en W heeft strandvisie Delfzijl opgesteld; er is ruimte voor een strandpaviljoen, twee standplaatsen en een ijsco-of koffiekar

Het college van B en W heeft een visie voor het strand in Delfzijl en de directe omgeving opgesteld. In deze strandvisie zijn de ruimtelijke kaders geformuleerd waaraan nieuwe initiatieven voor het strand kunnen worden getoetst. Voor de totstandkoming van de visie is gesproken met tal van direct betrokkenen zoals inwoners, ondernemers, initiatiefnemers, waterschap Noorderzijlvest, Groningen Seaports en Top van Groningen. 

Wethouder Annalies Usmany- Dallinga: "De strandvisie is gemaakt vanuit planologisch, economisch en toeristisch-recreatief perspectief. Het geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het prachtige stadsstrand en omgeving en is daarmee een belangrijk document. Na vaststelling in de gemeenteraad gaan we een nieuwe fase in van nadere uitwerking. Ook dit proces gaan we doen in nauw overleg met alle betrokken partijen."

Dagbezoeken en verblijfsrecreanten

De kust bij Delfzijl kreeg de afgelopen jaren een nieuw gezicht en vormt nu een aantrekkelijke toegangspoort naar het Werelderfgoed Waddenzee. Daarvoor werd de zeedijk landinwaarts verlegd waardoor een stadsstrand is gerealiseerd met een oppervlakte van 2,3 hectare. Een nieuwe brug verbindt het strand en de boulevard met het naastgelegen stadscentrum. Inwoners en ondernemers zien het nieuwe strand en de brug als een aanwinst voor Delfzijl en heeft veel (economische) mogelijkheden voor het aantrekken van dagbezoeken en verblijfsrecreanten. 

Strandpaviljoen, standplaatsen en ijsco- of koffiekar

In de strandvisie is opgenomen de uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het strand Delfzijl voor komende jaren. De focus wordt gelegd op de bezoekers op het (boven)lokale verzorgingsgebied; de gemeente Eemsdelta en de buurgemeenten. Het strand en de omgeving zijn uniek. Benut de bijzondere kwaliteiten van het strand en de omgeving door het toevoegen van beleving op het strand, op het water en visuele of ruimtelijke verbinding met de voorzieningen rond het strand zoals het stadscentrum, de jachthaven en het museum. Er is ruimte voor een strandpaviljoen van maximaal 400 m2, maximaal twee standplaatsen voor ambulante verkoop op het Baaisterhoofd nabij het strand en een ijsco- of koffiekar op de dijk. 

Uitwerking van nieuwe plannen  

In de visie worden de uitgangspunten geformuleerd, een uitnodigingskader voor initiatiefnemers beschreven en een ruimtelijk afwegingskader geschetst. Nieuwe plannen moeten verder worden onderzocht en uitgewerkt. Het gaat onder meer om de eisen die gesteld worden aan de beeldkwaliteit van een paviljoen, de standplaatsen en ijsco-en koffiekar, een bestemmingsplanprocedure en vervolgens een vergunningstraject. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "We hebben te maken met verschillende stakeholders zoals Rijkwaterstaat en waterschap Noorderzijlvest. Deze planologische procedures in het gebied met een zeewaterkering en Werelderfgoed Waddenzee vergen uiterste zorgvuldigheid en zal de nodige tijd vergen." 

De strandvisie staat woensdag 15 juni op de agenda van de vergadering van de raadscommissie. De gemeenteraad stelt de strandvisie vast.


 

Foto van het Stadsstrand Delfzijl met op de achtergrond het Eemshotel
Het stadsstrand in Delfzijl met op de achtergrond het Eemshotel