Lintjesregen in de gemeente Eemsdelta

Maandagochtend 26 april heeft burgemeester Gerard Beukema aan vier inwoners van onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Lees hieronder het persbericht.

Persbericht

Maandagochtend 26 april heeft burgemeester Gerard Beukema vier mensen blij verrast met de boodschap dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. De burgemeester overhandigde hierbij de bijpassende versierselen. Vanwege de geldende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden de lintjes door familieleden van de gedecoreerden opgespeld.

Dhr. J. van der Knoop naast zijn vrouw en de burgemeester

De heer J. van der Knoop

De heer van der Knoop is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is sinds 2009 oprichter en voorzitter van de Groninger Bodembeweging (GBB). Vanuit een klankbordgroep, onder zijn leiding, is destijds besloten tot het oprichten van een vereniging voor en door bewoners.

Veiligheid voor de bewoners van het gaswinningsgebied en een correcte schadeafhandelingsprocedure voor alle vormen van schade veroorzaakt door de gaswinning werden speerpunten in het GBB beleid.

De scoutingvereniging Stedum kon op steun reken van de heer Van der Knoop, eerst als voorzitter en vervolgens als secretaris. Het is nu een bloeiende vereniging, met meer dan 50 leden, waarvan de helft uit Stedum komt.

De toekomst van Stedum is ontwikkeld in de periode dat de heer Van der Knoop secretaris was van Dorpsbelangen Stedum. Onder zijn leiding is de toekomstvisie van Stedum ontwikkeld. Dankzij de heer Van der Knoop heeft Stedum dit in eigen beheer kunnen doen. Dit heeft geresulteerd in een mooi boekje met daarin een aantal belangrijke beleidsrichtlijnen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling die aan het initiatief en doorzettingsvermogen van de heer Van der Knoop toe te schrijven is, is de ontwikkeling van de dorpsontmoetingsplek Moarstee. Hier is op unieke wijze samengewerkt door vier verenigingen: scoutingvereniging, ijsvereniging, tennisvereniging en schuttersvereniging.

Mevr. F. Oosterhuis-Bouma met haar familie en de burgemeester

Mevrouw F. Oosterhuis-Bouma

Mevrouw Oosterhuis-Bouma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ze is vanaf 1994 betrokken bij de Stichting dorpskrant Holwierde-Krewerd waar zij diverse taken verricht. Daarnaast werkt zij aan het tot stand komen van een speciale uitgave van de dorpskrant "Opdat wij niet vergeten". Dit gaat over de oorlogsjaren en de bevrijding van Holwierde. In het kader van 75 jaar bevrijding zijn in de 6 dorpen van de voormalige gemeente Bierum informatieborden geplaatst met QR-codes. Achter de QR-codes staan verhalen geschreven door mevrouw Oosterhuis. Daarnaast was zij vrijwilliger van 1997 tot 2018 bij Biblionet Groningen en van 2005 tot heden invuller van de Belastingservice FNV.

Dhr. A.J.T. Plomp met zijn vrouw en de burgemeester

De heer A.J.T. Plomp

De heer Plomp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is vanaf 2004 als penningmeester betrokken bij de wijkvereniging Tuikwerd in Delfzijl.

Mede dankzij zijn inzet heeft de wijkvereniging weer een gezonde financiële basis. Ook is hij nauw betrokken bij alle andere activiteiten van de vereniging en biedt hij waar nodig een luisterend oor, ondersteuning en advies. Daarnaast was de heer Plomp een aantal jaren vrijwilliger in verpleeghuis Vliethoven te Delfzijl en was hij mantelzorger.

Dhr. F.A. Houwing met zijn vrouw en de burgemeester

De heer F.A. Houwing

De heer Houwing is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is sinds 12 december 2000 als penningmeester, vrijwilliger bij het reddingstation van de KNRM Eemshaven. Door zijn grote betrokkenheid bij de watersport en als bestuurslid van de watersportvereniging Neptunus is hij ook de verbinding tussen de watersporters op de Eems en het reddingstation.

Hij is een gewaardeerd lid van de plaatselijke commissie die verantwoordelijk is voor de operationele beschikbaarheid van het reddingstation en dus de reddingboot. De heer Houwing is verantwoordelijk voor de financiële kant maar wordt ook ingezet voor andere taken. Zo houdt hij zich onder andere ook bezig met de gesprekken tussen commissie en bemanning, een belangrijke taak in het gemotiveerd houden van de vrijwilligers die de reddingen uitvoeren. Daarnaast is hij aanwezig bij de gesprekken en bijeenkomsten tussen de reddingstations onderling en het reddingstation Eemshaven met het kantoor in IJmuiden.

In de periode waarin Alfred Houwing deel uitmaakt van de PlCie zijn onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van deze commissie tot op het moment van schrijven 522 acties uitgevoerd, waarbij 1083 mensen en 44 dieren veilig aan wal werden geholpen. Zelf heeft hij aan 1 actie meegedaan.

Einde persbericht