Veelgestelde vragen over opvang van vluchtelingen

In de gemeente Eemsdelta leven veel mensen mee met iedereen die getroffen is door de oorlog in Oekraïne. Hieronder lees je de veelgestelde vragen en de antwoorden.

Vragen over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Vragen over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeente Eemsdelta zoekt samen met de andere Groninger gemeenten naar opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. De burgemeesters van de gemeenten hebben dit samen besloten. Ze hebben een aanbod aan het Rijk gedaan voor in eerste instantie 2000 opvangplaatsen. De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft de regierol in het toewijzen van vluchtelingen aan de opvanglocaties. Onze gemeente draagt vluchtelingen al sinds jaar en dag een warm hart toe en neemt daarbij haar verantwoordelijkheid in het realiseren van opvangplaatsen voor deze kwetsbare doelgroep.

De gemeenteraad heeft besloten om 150 vluchtelingen langdurig op te vangen. Voor de korte termijn zijn ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen in hotel Boven Groningen in Delfzijl opgevangen. Momenteel worden 2 locaties gereed gemaakt voor de gefaseerde noodopvang voor de langere termijn van 150 vluchtelingen. Het gaat om de Luingaborg in Bierum en de Menterne in Wagenborgen. Op dit moment worden er aan het Zwet in Delfzijl 672 asielzoekers opgevangen in het asielzoekerscentrum. Daarnaast is er een noodopvang in Farmsum voor 160 kansrijke asielzoekers.

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit kunnen zich laten inschrijven in Nederland, op het adres in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Daarvoor is een geldig paspoort of (binnenlandse) identiteitskaart nodig. Kinderen die geen documenten hebben worden ook ingeschreven als één van de ouders een paspoort of (binnenlandse) identiteitskaart heeft. 

Een afspraak voor het inschrijven kun je maken via het Klant Contact Centrum van de gemeente Eemsdelta,  telefoonnummer: 14 0596. 

Lees meer informatie over de inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Er is inmiddels een Europese richtlijn tijdelijke bescherming. De betreffende richtlijn gaat over een uitzonderlijke procedure om tijdelijke bescherming te bieden aan ontheemden die vluchten voor oorlog en geweld. De tijdelijke bescherming duurt in beginsel één jaar. Daarna kan de tijdelijke bescherming nog twee keer met zes maanden en vervolgens nog eenmaal met een jaar worden verlengd. De geboden bescherming onder de richtlijn betekent niet automatisch dat iemand een asielstatus krijgt, al staat het de betrokkene te allen tijde vrij om een asielaanvraag te doen. Personen die tijdelijke bescherming genieten hebben rechten die veelal overeenkomen met de rechten die asielzoekers op grond van de Opvangrichtlijn ontvangen. Meer informatie lees je op de website Europa Decentraal.

De minister heeft op 21 maart 2022  in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  en gemeenten een regeling ingericht. Daarin zijn afspraken gemaakt over financiering.  De regeling geldt in principe voor een periode van drie maanden, met een uitloop naar zes maanden. In de tussentijd wordt bekeken hoe, indien nodig, op langere termijn de leefgeldverstrekking aan ontheemden uit Oekraïne kan worden geregeld als zij geen inkomen uit werk hebben.  De hoogte van de toelage is ongeveer € 60,- per week per persoon. De toelage voedsel is € 46,97 per persoon en de toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95 per week per persoon. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen.

Voor ontheemden uit Oekraïne die worden opgevangen in de particuliere opvang, geldt een aanvullende verstrekking. Met dit bedrag wordt de ontheemde in staat gesteld om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer te betalen, activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, deelnemen aan sport enzovoort) te betalen, maar ook om (vrijwillig) bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Over dit laatste kunnen de ontheemde en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Deze aanvullende verstrekking in de particuliere opvang bedraagt € 75,- per persoon, per week. Indien meer dan één ontheemde wordt opgevangen door een gastgezin, bedraagt dit bedrag voor de tweede ontheemde € 25,- per week, en voor de derde en vierde ontheemde € 12,50 per week. Daarmee wordt deze aanvullende verstrekking voor een gezin/groep ontheemden dat samen bij één gasthuishouden verblijft nooit hoger dan € 125,-.

De gemeente voert deze regeling uit.  De gemeente kan pas leefgeld in de particuliere opvang uitkeren, als de betreffende persoon zich bij de gemeente registreert. Voor personen in de particuliere opvang is het dus van belang om dit zo snel mogelijk in orde te maken.  

Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid. De zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe de Nederlandse overheid zal omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid. Houdt u daarom de website van Vluchtelingenwerk.nl goed in de gaten. 

De situatie aan de grens met Oekraïne is erg onduidelijk en sterk aan verandering onderhevig. Wij kunnen geen actuele informatie verstrekken over de situatie bij grensovergangen en opvang- en registratiecentra aan de grens. We kunnen u niet vertellen of het feitelijk mogelijk is om mensen daar op te halen.

Oekraïners kunnen 90 dagen visumvrij reizen door de hele Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een biometrisch paspoort beschikken. Kijkt u voor andere voorwaarden op de website van de Rijksoverheid. Wanneer u Oekraïners die zich illegaal op Europees grondgebied bevinden vervoert, kan dit mogelijk als mensensmokkel worden aangemerkt. Dit is een strafbaar feit. Europese overheden hebben toegezegd zich ruimhartig op te stellen jegens Oekraïense vluchtelingen. Maar dat biedt geen garanties over wat er gebeurt bij controles van de vreemdelingenpolitie onderweg.

Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen, is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Wij kunnen hier geen advies in geven.

Vluchtelingen die acuut onderdak zoeken, kunnen zich melden bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel dat beheerd wordt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vluchtelingen uit Oekraïne zijn echter geen asielzoekers omdat ze als Europeanen automatisch 90 dagen vrij in Nederland mogen verblijven. De opvang van deze vluchtelingen zal vooralsnog dus niet via het COA worden geregeld, maar via de Veiligheidsregio’s. Voor Eemsdelta is dat de Veiligheidsregio Groningen. 

Vluchtelingenwerk helpt gemeenten en organisaties bij het organiseren van onderdak en de begeleiding van vluchtelingen. Ze regelen niet zelf opvanglocaties. Ze werken nauw samen met het COA en in het geval van Oekraïne de veiligheidsregio’s. 

Dan is het belangrijk om hen te registeren op jouw adres. Ook is het van belang dat de gemeente weet welke inwoners vluchtelingen opvangen. Daarom vragen wij je het formulier voor aanmelding huisvesting vluchtelingen Oekraïne in te vullen. Zo houdt de gemeente zicht op alle initiatieven. Op die wijze ontstaat er overzicht wat er bijvoorbeeld op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs geregeld moet worden. 

Het is ook belangrijk dat vluchtelingen geregistreerd worden bij de gemeente. Kijk hierboven bij vraag 2 en vraag 4.

Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn geopend voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen. Het telefoonnummer is: 06 48 15 80 53.

Er is vanuit het Rode Kruis een telefonische hulplijn voor mensen die vragen hebben in het Nederlands: 070 4455888. Zowel hulpvragers als hulpverleners kunnen hier terecht.

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV

De vluchtelingen zijn tijdelijk ondergebracht in hotel Boven Groningen in Delfzijl. Een aantal hotels in onze gemeente heeft aangegeven kamers beschikbaar te stellen voor opvang op korte termijn. Met de eigenaar van Hotel Landgoed Ekenstein in Appingedam en Hotel Boven Groningen in Delfzijl zijn afspraken gemaakt over de inzet van in totaal 30 kamers waarmee 60 tot 90 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Ons aanbod is bij de Veiligheidsregio Groningen (VRG)  gemeld en heeft geresulteerd in de komst van de eerste groepen. De Veiligheidsregio verdeelt de vluchtelingen die de gemeente vervolgens opvangt. De gemeenteraad heeft besloten om 150 vluchtelingen langdurig op te vangen. Momenteel worden hiervoor 2 locaties gereed gemaakt. Het gaat om de Luingaborg in Bierum en de Menterne in Wagenborgen. 
 

De gemeente heeft een inventarisatie gedaan naar mogelijke locaties voor opvang van vluchtelingen voor langere duur. Het gaat zowel om gemeentelijke panden als om particulier eigendom. De focus ligt op locaties met enige omvang (enkele tientallen opvangplekken) die gedurende langere tijd redelijk direct beschikbaar zijn op een plek met indien mogelijk ook enige voorzieningen in de buurt, als het gaat om onderwijs, zorg en winkels. We hebben in de inventarisatie ook suggesties van inwoners en aanbiedingen van ondernemers betrokken. De gemeenteraad heeft besloten om 2 locaties klaar te maken voor de gefaseerde noodopvang voor de langere termijn van 150 vluchtelingen. Het gaat om de Luingaborg in Bierum en de Menterne in Wagenborgen.

Contacten met organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland, Rode Kruis en Leger des Heils en ook met de recent opgerichte stichting 'Groningen helpt Oekraïne' zijn hiervoor gelegd. Ook is er contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Op de website van Refugee Help is voor vluchtelingen uit Oekraïne veel informatie terug te vinden. Dit online startpunt is er voor vluchtelingen uit Oekraïne en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het maakt deze vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning. De wensen en behoeften van vluchtelingen staan hierbij voorop, vraag en aanbod komen samen en iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen kan hier inspiratie opdoen en bijdragen.

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Een kind tussen de 4 en 12 jaar kan onderwijs volgen op Basisschool De Optimist aan de Gersteland 3 in Delfzijl. De lessen zijn van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag is er voorlopig geen les.

Vervoer naar en van school

Verblijft het kind in Hotel Boven Groningen? Dan regelt de gemeente de eerste weken vervoer tussen het hotel en de school.

Verblijft het kind in een gastgezin? Kijk dan eerst of je zelf vervoer kunt regelen. Lukt dat niet? Bel dan naar de heer Paul Munting van De Optimist via telefoonnummer (0596) 852718.

Heb je vragen over kinderen van 4 tot 12 jaar?

Dan kun je terecht bij Leonie Korteweg van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Bel naar 06-29737533 of mail naar leoniekorteweg@marenland.org. Je kunt ook bellen naar De Optimist via telefoonnummer (0596) 852718.

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Een jongere tussen de 12 en 18 jaar kan onderwijs volgen bij de Internationale Schakelklassen op het Theda Mansholtcollege aan de Sikkel 3 in Delfzijl.

Op dit moment lukt het nog niet om aan alle vluchtelingen les te geven. Dit komt door te weinig docenten en lesruimte. We hopen dit snel op te lossen.

Meld je alvast aan

Alle 12- tot 18-jarigen kunnen zich aanmelden bij Monique Kieftenbeld van het Eemsdeltacollege. Mail naar m.kieftenbeld@eemsdeltacollege.nl of bel naar (0596) 693693.

Vragen over de opvang in Farmsum

Vragen over de opvang in Farmsum

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Eemsdelta gevraagd de tijdelijke noodopvang in het hotel aan de Hogelandsterweg 16 in Farmsum, waar sinds eind september 2021 maximaal 160  asielzoekers worden opgevangen,  langer te mogen gebruiken. De asielzoekerscentra in Nederland zitten nog steeds overvol. Gemeenten in Nederland moeten zich voorbereiden op de komst van veel mensen uit Oekraïne, die opvang nodig hebben. Tegelijkertijd weten we nu al dat er voor 1 juli ook 7.000 plekken nodig zijn voor asielzoekers en statushouders uit andere landen die op de vlucht zijn. Zo komen er nog steeds Afghaanse evacués naar Nederland, maar ook mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Jemen en Turkije vragen asiel aan.

Het college van burgemeester en wethouders geeft groen licht voor deze verlenging, omdat de nood hoog blijft . Als er niet voldoende plekken voor opvang komen, moeten meer mensen worden opgevangen in noodopvanglocaties zoals sporthallen. Die locaties zijn niet geschikt voor de opvang van groepen mensen. We vinden het onze maatschappelijke plicht om veilige en humane opvang te bieden. De gemeente heeft toestemming gegeven voor een verlenging van de duur van negen maanden. Het COA heeft het huurcontract met de eigenaar van het pand kunnen verlengen.

De bestaande opvanglocaties zitten vol. Dat komt door de verhoogde instroom van asielzoekers en doordat statushouders door het woningtekort onvoldoende uitstromen naar woningen in gemeenten. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van hun asielaanvraag. Zij mogen in Nederland blijven wonen en moeten het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan op te kunnen bouwen. Door het woningtekort in Nederland is het lastig om voldoende woningen voor statushouders te vinden.

De bewoners van de tijdelijke locatie in Farmsum zijn met name gezinnen met kinderen, maar ook alleengaanden. Het gaat om kansrijke asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning, en zogeheten nareizigers: familieleden van asielzoekers die al in Nederland een verblijfsvergunning hebben. De meest voorkomende landen van herkomst in deze groepen zijn Syrië, Turkije, Afghanistan en Jemen. Het COA vangt ongeveer  160 mensen op, waaronder kinderen.

Alle betrokkenen zijn door middel van een brief geïnformeerd over de verlenging van de opvang in Farmsum. We blijven je informeren via deze website.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, zeven dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig, is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Om de leefbaarheid in het oog te houden, zorgt het COA er onder andere voor dat de kamerindeling past bij de situatie. Zo verblijven gezinnen met kinderen bij elkaar. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland. Tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) die verspreid over het hele land liggen. De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen restricties opgelegd. Zij moeten zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, krijgen zij informatie over hun rechten en plichten. Het COA kent huisregels, deze krijgen zij in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich voor op hun toekomst met programma’s en/of vrijwilligerswerk. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden rondom het azc aan de Zwet. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we zo naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Kijk voor meer informatie op www.coa.nl.

De vreemdelingenpolitie en de IND identificeren en registreren de asielzoekers na binnenkomst in Nederland. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten verder. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake.

De schoolkinderen zullen naar de internationale schakelklas in Delfzijl gaan. Informatie hierover krijgen de desbetreffende gezinnen. COA informeert hierover.

Je kunt bewoners van de opvanglocatie bezoeken tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het COA kent een bezoekersreglement.

Het COA volgt de richtlijnen COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

In asielzoekerscentra (azc) zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc's zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Wil je ook bijdragen aan de toekomst van asielzoekers? Kijk dan op de website van het COA. Daar vind je informatie hoe je je kunt aanmelden.

Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie, zoals in Farmsum. Je kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Voor kleding of goederen voor de bewoners van de locatie maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. Je leest meer hierover op de website van het COA.

Informatie op Rijksoverheid.nl

Op de website van de Rijksoverheid staan ook veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne.

Heb je (andere) vragen?

Voor vragen over de vluchtelingen uit Oekraïne is een speciaal emailadres beschikbaar: oekraine@eemsdelta.nl. Daar kun je met al je vragen over de vluchtelingen terecht. Voor overige vragen: bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.