Wie wordt onze nieuwe burgemeester?

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe burgemeester.

Burgemeester Gerard Beukema is waarnemer tot de koning een nieuwe burgemeester benoemt. Om een nieuwe burgemeester te vinden moeten we een aantal stappen doorlopen. Op deze pagina lees je daar meer over. 

Een nieuwe burgemeester; hoe ziet die procedure er uit?

De commissaris van de Koning, een vertrouwenscommissie en de Minister van Binnenlandse Zaken spelen een rol bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. We leggen je graag het proces uit. 

Vertrouwenscommissie 

Er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld. Zo’n commissie bestaat uit:

  • de fractievoorzitters van de gemeenteraad
  • een wethouder (als adviseur van de commissie)
  • de griffier (als secretaris van de commissie)
  • de gemeentesecretaris (als plaatsvervangend secretaris van de commissie)

Profiel 

Om een burgemeester te vinden die goed bij onze gemeente past maakt de vertrouwenscommissie eerst een profielschets. In de profielschets staan eigenschappen en kwaliteiten die de burgemeester moet hebben. Hiervoor haalt de commissie informatie op bij de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en samenwerkingspartners. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn gevraagd om mee te denken.
De profielschets is op woensdag 2 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de commissaris van de Koning. Vanaf 4 juni 2021 wordt de vacature voor burgemeester opengesteld via de Staatscourant en de website van de Provincie.

Sollicitatie

Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief naar de commissaris van de Koning. De commissaris selecteert kandidaten die volgens hem benoemd kunnen worden. De commissaris van de Koning bespreekt de selectie met de vertrouwenscommissie. Soms voegt de vertrouwenscommissie nog een sollicitant aan deze selectie toe.

Het kiezen van een kandidaat

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. Na de gesprekken brengt de commissie een advies; de ‘concept aanbeveling’, uit aan de gemeenteraad. Hierin staat wie zij de twee beste kandidaten vinden. De gemeenteraad besluit in een besloten vergadering over de tweevoudige aanbeveling aan de minister van Binnenlandse zaken.  
Na een korte schorsing vergadert de raad verder in het openbaar. Tijdens dit deel van de  vergadering wordt alleen de naam van de eerst aanbevolen kandidaat openbaar gemaakt en legt de voorzitter van de vertrouwenscommissie verantwoording af over het gevolgde proces  

Benoeming 

Daarna gaat de aanbeveling mét het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK. Die laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat gebeurt door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden. 

Meer informatie