Privacyverklaring

Op deze pagina lees je wat de gemeente doet om je privacy te beschermen.

Als je gebruik maakt van de diensten van de gemeente Eemsdelta, gebruiken wij daarvoor persoonsgegevens. Meestal gaat het om algemene persoonsgegevens zoals je naam, geboortedatum en adres. Als het nodig is vragen wij ook naar je godsdienst, gezondheid of financiën. Dit mag alleen als de wet dit toestaat. Of dat van ons eist. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens beschermen we extra goed.

Belangrijk bij het gebruiken van persoonsgegevens is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat de gemeente Eemsdelta verantwoordelijk is voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat wij dat ook kunnen aantonen.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zeggen toe dat we veilig omgaan met je persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken. De gemeente Eemsdelta deelt jouw persoonsgegevens met anderen wanneer jij daar toestemming voor geeft. Behalve wanneer de wet aangeeft dat we persoonsgegevens mogen delen zonder jouw toestemming te vragen.
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij volgen de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze beschrijft de beveiligingsnormen waaraan gemeenten moeten voldoen.

Soms besteden we het gebruik van je persoonsgegevens uit aan een andere organisatie. We maken dan altijd schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van je gegevens. Zo zorgen we voor een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Organisaties worden daarop gecontroleerd.

Geheimhoudingsplicht

Alle gemeentelijke medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. De gemeente Eemsdelta heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze ziet erop toe dat we ons houden aan de wettelijke regels rond privacy. Ook is hij contactpersoon voor vragen over jouw persoonsgegevens binnen de gemeente Eemsdelta.

Waarom we je persoonsgegevens verwerken

We verwerken je persoonsgegevens om verschillende redenen. Deze redenen (doeleinden) en ook de wettelijke basis (grondslag) daarvoor zijn opgesomd in het Register van verwerkingen. Die kun je opvragen bij de Functionaris voor gegevensbescherming. De gemeente is soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens bij je op te vragen. Bijvoorbeeld als je een uitkering of een vergunning aanvraagt. Wil je die niet geven? Dan kan de gemeente je niet helpen. Dit geldt ook als je een contract met de gemeente wilt tekenen. Bijvoorbeeld als je een stuk grond van de gemeente wilt kopen. 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van een taak. Geldt er een wettelijke bewaartermijn voor je persoonsgegevens, dan bewaren we die gegevens niet langer dan deze termijn. 

Register van verwerkingen

Het register van verwerkingen beschrijft waar en hoe de gemeente Eemsdelta je persoonsgegevens gebruikt en bewaart. Wil je dit register inzien? Neem dan contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming (FG). Hierin staat ook met wie we je persoonsgegevens delen.

Je rechten

Als inwoner van de gemeente Eemsdelta heb je het recht om te controleren hoe wij je persoonsgegevens gebruiken. Je hebt de volgende rechten:

  1. Recht van inzage (artikel 15 AVG)
  2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  3. Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 AVG)
  4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  5. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)
  6. Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)
  7. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering (artikel 22 AVG)

Soms heb je toestemming gegeven dat de gemeente jouw persoonsgegevens mag verwerken. Die toestemming mag je ook weer intrekken. Als je dat wilt, vraag je dit na bij de medewerker van de gemeente met wie jij contact hebt.

Persoonsgegevens op www.eemsdelta.nl

Als je persoonsgegevens invult op onze website, gebruiken we ze alleen voor het doel dat jij wilt bereiken. Bijvoorbeeld als je een contact- of aanvraagformulier invult. Dan gebruiken wij je persoonsgegevens alleen om te reageren via telefoon, e-mail of post. 
We houden ons hierbij altijd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer je onze website bezoekt, leggen we gegevens vast. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruiken we nooit voor het identificeren van personen.

Cookies

De gemeente Eemsdelta gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.eemsdelta.nl wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Met cookies kunnen wij onze website verbeteren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. En je kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Wijziging Privacyverklaring

De gemeente Eemsdelta kan deze privacyverklaring veranderen zonder waarschuwing vooraf. Veranderingen gelden vanaf het moment dat ze op www.eemsdelta.nl staan. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Of wil je gebruikmaken van een van je privacyrechten uit de AVG? Neem dan contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming (FG) via het telefoonnummer (0596) 691134.

Je kunt ook mailen naar fg@eemsdelta.nl of schrijven naar:
Gemeente Eemsdelta
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Antwoordnummer 15
9900 AX  APPINGEDAM

Je kan ook een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.