Kindcentrum De Rietpluim

Kindcentrum De Rietpluim komt in de wijk Tuikwerd in Delfzijl. Het kindcentrum vervangt de brede school die op dit moment in deze wijk staat.

Over het plan

Afbeelding: een schets van de voorkant van de nieuwe school.

  • Kindcentrum De Rietpluim komt op de plaats waar nu de brede school staat. Hiervoor is een deel van de brede school gesloopt. Daar komt het nieuwe kindcentrum. Dit is op het zuidelijk deel van het terrein.
  • Alle gebruikers van de brede school maken tijdens de werkzaamheden gebruik van het deel van het gebouw dat blijft staan.  
  • In het kindcentrum komen ook kinderopvang Kids2b en Kentalis.
  • In het nieuwe schooljaar van 2022 start de bouw. Volgens planning is het kindcentrum voor het nieuwe schooljaar van 2023 klaar.
  • Wanneer het nieuwe kindcentrum klaar is, wordt het andere deel van de brede school gesloopt. Na het slopen, wordt het buitenterrein gemaakt. Ook worden de parkeerterreinen dan gemaakt met het ontwerp van de landschapsarchitect.
Schets van de nieuwe school

Ontwikkelingen

Afbeelding: een foto vanuit de lucht genomen. De plek waar het kindcentrum komt, wordt met een blauw vlak aangegeven.

Het bovenaanzicht van de locatie voor het nieuwe Kindcentrum De Rietpluim

Ontwikkelingen Kindcentrum de Rietpluim

Op 15 april 2021 was er een digitale bijeenkomst over kindcentrum De Rietpluim.

Tijdens de bijeenkomst is gepresenteerd dat een deel van de brede school die er staat, wordt gesloopt. Het deel dat blijft staan, biedt voldoende ruimte om tijdens de bouw te blijven gebruiken. Op de plek van het deel van de school dat gesloopt wordt, wordt het nieuwe kindcentrum gebouwd.

Op deze pagina is een foto met een blauw vlak te zien, dit is het bouwvlak. Binnen deze grenzen gaat de architect het nieuwe kindcentrum ontwerpen.

Op 22 november was er een digitale bijeenkomst van de plein- en verkeerscommissie. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals het verkeer rondom het nieuwe kindcentrum besproken. Ook zijn de resultaten van de beoordeling door de onafhankelijke verkeerskundige gedeeld. Hierin wordt de conclusie getrokken dat een gespreide toegang door de twee wijken naar het nieuwe kindcentrum het meest wenselijk is. Dit betekent dat het mogelijk zou moeten blijven dat gemoto­riseerd verkeer door zowel de wijk Rietkampen als Oogsbuurt naar het nieuwe kindcentrum rijdt.

Wethouder Jan Menninga was bij de bijeenkomst aanwezig. Hij stelt vast dat door deze uitkomsten de routes via de Rietkampen en de Oogstbuurt zullen worden blijven aangehouden tijdens de verdere uitwerking van het verkeersplan.

Tijdens deze bijeenkomst is het plan besproken voor de aanpak van het verkeer rondom Kindcentrum De Rietpluim.

Bewoners van de wijk Rietkampen hebben opties voorgesteld over de verkeersstromen. Deze mogelijkheden zijn door een verkeerskundige beoordeeld. Voor de verkeerssituatie is definitief vastgesteld dat het nieuwe kindcentrum in de eindsituatie zowel via het 'Hallehuis' als via de 'Tetse' bereikbaar moet zijn. 

Er komen meer parkeerplaatsen. De uitbreiding van de parkeerplaatsen is aan de noordzijde van het kindcentrum. Voor fietsers en voetgangers is het kindcentrum via paden en apart liggende ingangen te bereiken. Daarmee komen de kwetsbare verkeersdeelnemers te voet of op de fiets zo weinig mogelijk in contact met het gemotoriseerde verkeer.

Op donderdag 24 februari heeft de stuurgroep van de Scholentransitie het 'definitief ontwerp' voor Kindcentrum De Rietpluim vastgesteld. In de stuurgroep zitten de verantwoordelijke bestuurders van alle betrokken school-stichtingen in de gemeente Eemsdelta, van kinderopvang Kids2b, de gemeente en een vertegenwoordiging van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, kunnen de aannemers voor de bouw geselecteerd worden.

Afbeelding: de voorlopige verkeerssituatie bij het nieuwe Kindcentrum De Rietpluim.

Afbeelding van de voorlopige verkeerssituatie bij het nieuwe Kindcentrum De Rietpluim. Afbeelding van een kaart met daarop de routes die beschikbaar zijn.

Wil je op de hoogte blijven of heb je vragen?

De gemeente maakt regelmatig samen met haar partners een nieuwsbrief over Kindcentrum De Rietpluim. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Of heb je een vraag? Stuur een mail naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.

Lees hieronder de antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens bijeenkomsten.

Vragen en antwoorden

Het aantal parkeerplekken dat de gemeente op dit moment hanteert, zijn de aantallen die de gemeente verwacht nodig te hebben. Om de definitieve parkeerbehoefte te berekenen, nemen wij ter vergelijking ook graag de tellingen van de omwonenden mee. 

De route van het bouwverkeer loopt inderdaad over de Farmsumerweg. Op deze manier heeft de wijk zo min mogelijk last van extra verkeer. Voor het veilig laten verlopen van het verkeer over de Farmsumerweg, zal nog een nadere uitwerking volgen. De aannemer die voor de uitvoering zal zorgen, zal hierin een bijdrage leveren. Hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien zal later aan de hand van een BLVC-plan ook worden gedeeld met omwonenden en belanghebbenden.

Nee op dit moment niet. In het bestemmingsplan staat wat er gebouwd mag worden in een gebied en hoe het gebied gebruikt mag worden. Wanneer de gemeente moet afwijken van het huidige bestemmingsplan, moet de gemeente uiteraard een omgevingsvergunning aanvragen.