Versterking Stedum

Algemeen

Samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting Wierden en Borgen werken wij aan het versterken van Stedum. Niet alleen woningen worden bouwkundig versterkt of vernieuwd. Ook de woonkwaliteiten van het dorp worden verbeterd. Bewoners en belangengroepen denken mee over hoe dit het beste kan.

Het project in 't kort

De komende jaren worden veel woningen in Stedum aangepakt, van particuliere eigenaren en huurwoningen. Het gaat om versterking van woningen, maar ook om sloop en nieuwbouw. Hierbij zijn verschillende partijen, zoals NCG en Wierden en Borgen, betrokken en dit vraagt om een intensieve samenwerking en nauwe afstemming van de plannen.

Tegelijkertijd pakken we de openbare ruimte aan. Door te kijken naar mogelijkheden tot verbetering, herinrichting en het vervangen van de riolering.

Versterking, sloop en nieuwbouw

  • Eind 2021 worden 16 huurwoningen in het voormalige zustercomplex Nij Nittersum aan de Weemweg gesloopt. Wierden en Borgen zorgt voor nieuwe huurwoningen in Stedum.
  • 6 particuliere woningen aan de Borgweg worden gesloopt en nieuwgebouwd. Begin 2022 start de sloop.
  • Ook voor andere particuliere eigenaren wordt meer en meer duidelijk wat de versterkingsopgave voor hun woning betekent. NCG is met hen in gesprek over de aanpak van de versterking.

Tijdelijke woningen

  • Aan de Hilmaarweg worden 31 tijdelijke woningen gebouwd. Het ontwerp hiervoor is bijna klaar. Naar verwachting begint de bouw na de zomer van 2021 en kunnen de woningen begin 2022 bewoond worden.
  • 4 tijdelijke woningen aan de Hilmaarweg zijn klaar voor gebruik. Deze zijn bedoeld voor bewoners aan de Singel die voor de versterking van hun woning een tijdje hun huis moeten verlaten.

Verbeteren woonomgeving

In 2020 is een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd. Die brengt in beeld waar hoe de ruimtelijke kwaliteit in Stedum verbeterd kan worden. Begin 2021 zijn de mogelijkheden voor verbetering in een workshop verder uitgewerkt. Aan deze workshop deden de NCG, Wierden en Borgen, dorpsbelangen en de cultuurhistorische vereniging mee. De uitkomsten worden meegenomen in het stedenbouwkundig beleid van de komende jaren.

Vervanging riolering en herinrichting

Belangrijk onderdeel van het verbeteren van de woonomgeving is het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Lopsterweg en Weemweg. Hiervoor heeft LAOS Landschapsarchitecten een voorlopig ontwerp gemaakt. Je kunt dit plan inzien en je opmerkingen voor vrijdag 18 juni 2021 doorgeven via de speciale website van dit project. Dinsdagavond 22 juni organiseren wij een bijeenkomst op het Borgterrein voor inwoners van de Lopsterweg en de Weemweg. Je krijgt hiervoor een aparte uitnodiging.
Na de zomer van 2021 wordt het plan voor de herinrichting naar verwachting definitief. Daarna beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de Lopsterweg. Het vervangen van de riolering en de herinrichting staan gepland voor het voorjaar van 2022. Daarna volgt de Weemweg.

Heb je vragen?