Versterking Stedum

Algemeen

Samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Bedrijfsbureau BI en woningstichting Wierden en Borgen werken wij aan het versterken van Stedum. Niet alleen woningen worden bouwkundig versterkt of vernieuwd. Ook de woonkwaliteit van het dorp wordt verbeterd. Bewoners en belangengroepen denken mee over hoe dit het beste kan.

Het project in 't kort

De komende jaren worden veel particuliere én huurwoningen in Stedum versterkt of gesloopt en nieuwgebouwd. Dit vraagt om een goede samenwerking en nauwe afstemming van de plannen. Tegelijkertijd werken we aan de openbare ruimte. We bekijken de mogelijkheden tot verbetering, werken aan de herinrichting en vervangen de riolering.

Versterking, sloop en nieuwbouw

De versterkingsopgave in Stedum valt onder versterkingswerkzaamheden van NCG, Bedrijfsbureau BI en Wierden en Borgen. 

NCG

Eind 2022 is de sloop-/nieuwbouw van 6 woningen aan de Borgweg 5-15 in Stedum afgerond. De bewoners zijn in 2023 terug verhuisd. De woningen aan de Weemweg 2-22 worden ook gesloopt en nieuwgebouwd. In november 2023 begon de sloop van de woningen.

De Bartholomeuskerk in Stedum is in 2023 versterkt. De topgevels van de toren zijn verankerd. Ook zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de schoorsteen en het schoorsteenkanaal. De versterking is afgerond en opgeleverd.

Naast de lopende projecten zijn er een groot aantal eigenaren die nog wachten op het versterkingsadvies en een mogelijke versterking aan hun woning.

Bedrijfsbureau BI

Van Wijnen voert namens Bedrijfsbureau BI sinds 2021 versterkingen uit aan woningen in Stedum. Deze woningen zijn gelegen aan de Weemweg, Borgweg, Sien Jensemahörn, Singel Kamplaan en Klokkenpad. We verwachten dat Van Wijnen in het eerste kwartaal van 2024 de versterken van de 105 woningen afrondt.

Wierden en Borgen

In het voorjaar van 2023 is het complex Nij Nittersum gesloopt. Wierden en Borgen gaat in 2024 op deze locatie 14 nieuwe woningen bouwen. 

Tijdelijke woningen

Aan de Hilmaarweg staan 31 tijdelijke woningen voor de versterkingsopgave. De tijdelijke woningen zijn begin 2022 opgeleverd op een voormalig trapveld en fietscrossbaan. Ter vervanging is aan de andere kant van de school een speelcourt gemaakt.

Verbeteren woonomgeving

De vervanging van de riolering en de herinrichting van de Lopsterweg en Weemweg is afgerond. In het najaar van 2023 startte firma Hak namens de NUTS partijen met de vervanging van kabels en leidingen in het Noordelijke deel van Stedum. 

Heb je vragen?