Begroting

Algemeen

In een begroting kijkt de gemeente naar de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. De gemeenteraad behandelt de begroting ieder jaar in november.

Wat is een begroting?

In een begroting kijkt de gemeente vooruit naar volgend jaar. Welke inkomsten en uitgaven verwachten we? Waar wordt het geld aan besteed? Welke keuzes heeft de gemeenteraad gemaakt?

De gemeenteraad behandelt de begroting voor het volgende jaar altijd in november. In de loop van het jaar kunnen er wijzigingen zijn. Die behandelt de raad dan tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. 

Wat staat er in de begroting van 2024?

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende financiële begroting voor 2024. Dit betekent dat de geschatte inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk zijn.

De begroting bestaat uit 11 programma's (hoofdstukken). Hieronder lees je per programma een samenvatting van de ambities en wat we in 2024 gaan doen. 

Programma's begroting

Het programma 'Aardbevingen de Baas' raakt meerdere programma's in de begroting. Hieronder staat op hoofdlijnen wat we gaan doen in 2024:

In 2024:

 • gaan we door met de uitvoering van de versterkingsopgave. Daar waar mogelijk combineren we dit met stads- en dorpsvernieuwing
 • blijven we werken aan het creëren van toekomstperspectief. Dit doen we door de leefbaarheid, de sociaaleconomische positie, de welvaart en het welzijn van inwoners in het aardbevingsgebied te versterken

Ambities:

 • Wij willen een bestuurscultuur die gebaseerd is op collegiaal bestuur, samenwerken en samen leren.
 • Alle inwoners en bezoekers moeten digitaal, telefonisch, per post en persoonlijk eenvoudig hun weg kunnen vinden.

In 2024:

 • versterken we de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie
 • hebben we een waarderingsprijs voor inwoners, organisaties en ondernemers die zich maatschappelijk hebben ingezet
 • betrekken we inwoners en ondernemers bij het maken van (beleids)plannen
   

Wat mag het kosten?

Kosten programma 0
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Bestuur3,0
Burgerzaken1,7

Ambities:

 • We willen een gemeente zijn waar alle inwoners zich veilig voelen. Om een groter gevoel van veiligheid te creëren, zetten wij in op onder andere de aanpak van ondermijning, minder criminaliteit en overlast in de woonomgeving en het minderen van jeugdoverlast.

In 2024:

 • pakken we ondermijning aan
 • verminderen we de overlast van jongeren op straat

Wat mag het kosten?

Kosten programma 1
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Crisisbeheersing en brandweer3,3
Openbare orde en veiligheid11,3

Ambities:

 • We willen een toekomstbestendige openbare ruimte: de openbare ruimte is goed toegankelijk, functioneel, veilig en van voldoende kwaliteit.
 • Een goede bereikbaarheid, via de (vaar)wegen en ook met het openbaar vervoer, is belangrijk voor de verdere ontwikkeling en de leefbaarheid in de gemeente Eemsdelta en de regio.

In 2024:

 • gaan we bezig met het opstellen van beleidsmatige uitgangspunten openbare ruimte
 • dringen we het bereikbaarheidstekort terug
 • geven we uitvoering aan het mobiliteitsprogramma eemsdelta door het opstellen van een uitvoeringsprogramma

Wat mag het kosten?

Kosten programma 2
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Verkeer en vervoer14,6
Parkeren0,1
Econ. havens en openbaar vervoer0,2

Ambities:

 • We willen Eemsdelta als motor van Noord-Groningen verder ontwikkelen en ons profileren als aantrekkelijke gemeente.
 • We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

In 2024:

 • geven we het ondernemersloket Eemsdelta vorm
 • geven we verder uitvoering aan het project 'versterken centrumgebieden'
 • gaan we bezig met het 'masterplan regiocentra' voor het versterken van de regiofunctie van het stedelijke gebied Delfzijl/Appingedam
   

Wat mag het kosten?

Kosten programma 3
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Economische ontwikkeling0,1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur0,9
Economische promotie2,8

Ambities:

 • Vergroten van het leesplezier en de leesvaardigheid onder inwoners.
 • Kinderen genieten van onderwijs op hun eigen onderwijsniveau.
 • Meer gelijke kansen voor kinderen.
 • Veilige en inspirerende speelomgeving.

In 2024:

 • hebben alle scholen in Eemsdelta een bibliotheek
 • doen meer scholen mee aan het project 'Tijd voor Toekomst' en 'JongGOUD'
 • gaan we verder met het bouwen en/of versterken van kindcentra

Wat mag het kosten?

Kosten programma 4
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Onderwijshuisvesting5,2
Onderwijsbeleid en leerlingzaken5,0

Ambities:

 • Wij willen dat inwoners en bezoekers het aanbod van cultuur- en sportvoorzieningen en de inrichting en het beheer van recreatieve, speel- en groenvoorzieningen als goed en aantrekkelijk ervaren.
 • Ook vinden we het belangrijk dat er genoeg groen van voldoende kwaliteit voor iedereen bereikbaar is.

In 2024:

 • zijn projecten in uitvoering die zich richten op het stimuleren van sport en bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl
 • vindt er onderhoud plaats aan alle kunst/objecten in de openbare ruimte
 • stellen we een meerjarenonderhoudsplan en beleids- en collectieonderhoudsplan op
 • actualiseren we het archeologiebeleid
 • geven we invulling aan het beheerplan 'Invasieve exoten'

Wat mag het kosten?

Kosten programma 5
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Sportbeleid en activering1,3
Sportaccommodaties4,4
Cultuur2,3
Musea0,4
Cultureel erfgoed0,2
Media1,1
Openbaar groen7,4

Ambities:

 • Alle inwoners doen naar vermogen volwaardig mee en krijgen waar nodig ondersteuning.

In 2024:

 • schrijven we een samenhangende visie voor het hele sociaal domein
 • gaan we de inzet van jobcoaching en loonkostensubsidie voor toeleiding naar werk van verschillende doelgroepen vergroten
 • ontwikkelen we de Kansshop verder door de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en uitvoerbaarheid voor de ambtenaren
 • onderzoeken we de mogelijkheid van collectivering jeugdhulp binnen het onderwijs. Collectivering betekent dat er collectief jeugdhulp wordt ingezet voor één aanbieder/ hulpverlener in plaats van dat er op individuele basis meerdere hulpverleners worden ingezet

Wat mag het kosten?

Kosten programma 6
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Samenkracht en burgerparticipatie7,5
Wijkteams7,5
Inkomensregelingen36,5
Begeleide participatie13,1
Arbeidsparticipatie1,4
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)3,3
Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo)13,0
Jeugdzorg22,1

Ambities:

 • De gemeente streeft naar een gezonde leefomgeving, wat meer gezonde jaren voor alle inwoners van Eemsdelta oplevert.
 • We zetten vol in op projecten gericht op een gezonde leefomgeving en een gezonde levensstijl op alle levensgebieden.
 • Daarnaast zijn duurzaamheid en verduurzaming belangrijke ontwikkelingen voor de gemeente.

In 2024:

 • geven we invulling aan het beleidsplan 'Begraafplaatsen'
 • ronden we de 'Leidraad Zonneparken' af
 • ontwikkelen we een 'Integraal Energiebeleid'
 • stellen we een 'Plan van aanpak voor Duurzaamheidsbeleid' op

Wat mag het kosten?

Kosten programma 7
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Volksgezondheid2,3
Riolering4,5
Afval5,9
Milieubeheer7,9
Begraafplaatsen1,0

Ambities:

 • We zijn een gemeente waar het prima wonen, werken en verblijven is.
 • We willen werken aan toekomstbestendige kernen en dorpen.
 • We willen inspelen op het binden en het aantrekken van mensen.

In 2024:

 • gaan we verder met het uitvoeren van de gebiedsagenda (onder anderen start Ubbens locatie, afronding Boegkwartier, ontwerp Buiskoolplein, ontwikkeling Molenbergplein en transformatie winkelvastgoed)
 • realiseren we een nieuw, gasloos en bevingsbestendig woningaanbod voor in Delfzijl
 • stellen we een 'Omgevingsvisie' op
 • stellen we een nieuwe 'Welstandsnota' op.
 • ontwikkelen we een 'Woonzorgvisie'.

Wat mag het kosten?

Kosten programma 8
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Ruimtelijke ordening2,4
Grondexploitatie3,9
Wonen en bouwen92,8

Ambities:

 • Niet van toepassing: dit betreffen programma's gericht op met name de interne organisatie.

In 2024:

 • gaan we de documenten van de planning en control-cyclus (begroting, jaarrekening, kadernota en de tussenrapportages) met ingang van de begroting 2025 digitaliseren en aanbieden via een website

Wat mag het kosten?

Kosten programma 9 en 10
OmschrijvingKosten in miljoenen euro's
Overhead22,5
Belastingen (OZB etc.)1,8
Mutaties reserves3,2
Overige kosten0,4

Wil je de hele begroting bekijken?

Je vindt deze op de website van de gemeenteraad. Ook kun je daar de video van de vergadering bekijken (tijdens en na de vergadering).

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.