Kadernota

Algemeen

In een kadernota staat de financiële tussenstand van dit jaar. En een vooruitblik voor de komende 4 jaar. De gemeenteraad behandelt de kadernota ieder jaar in juni of juli.

Wat is een kadernota

De kadernota is een van de belangrijkste documenten van de gemeente. Daarin staat welke plannen er de komende jaren zijn en hoe die betaald worden. Het gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De kadernota is daarom ook de basis voor de volgende begroting.

De gemeenteraad behandelt de kadernota altijd in juni of juli.

Samenvattingen

Hieronder lees je een aantal samenvattingen. 

Wil je de bijbehorende documenten bekijken? Je vindt deze op de website van de gemeenteraad. Ook kun je daar de video's van de vergaderingen bekijken (tijdens en na de vergadering).

Samenvattingen

Via de Kadernota 2024 informeren we de raad over hoe we er in de jaren 2024 tot en met 2027 financieel voor staan. 

In de Kadernota 2024 is onder andere vastgelegd: 

  • hoe we de belastingen gaan aanpassen voor 2024
  • wat de verdeling van de budgetten is
  • hoe we omgaan met de stijging van de loonkosten in 2024

Besluiten die we nemen op basis van de Kadernota 2024, werken we verder uit in de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2024-2027. Deze worden in november 2023 behandeld door de gemeenteraad.

Waar hebben we rekening mee gehouden?

Bij het opstellen van de Kadernota 2024 hebben we rekening gehouden met:

  • de stijging van de loonkosten in verband met de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel
  • een compensatie in verband met de prijsindexatie 
  • de financiële effecten van de raadsbesluiten die genomen zijn via de Begroting 2023 
  • de structurele effecten van de eerste Tussenrapportage 2023 

Hoe staan we er de komende jaren financieel voor?

De toekomst van de financiën voor de gemeente is voor de jaren 2024 en 2025 positief. De begrotingen voor die jaren hebben een voordelig saldo. Dit betekent dat we meer inkomsten dan uitgaven hebben. Voor de jaren 2026 en 2027 is het beeld somberder en verwachten we een nadelig saldo. We hebben dan meer kosten, dan we aan inkomsten verwachten binnen te krijgen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de inkomsten vanuit het Rijk teruglopen. Het Rijk is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.  

Begrotingssaldi 2024-2027
JaarBegrotingssaldo
2024€  3 miljoen voordelig
2025€  2,7 miljoen voordelig
2026€  9 miljoen nadelig
2027€ 10,5 miljoen nadelig

De volledige kadernota van 2024 vind je bij agendapunt 6 van de raadsvergadering van 12 juli 2023.

In de eerste tussenrapportage van 2023 staat hoe we er financieel voor staan van april 2023 tot en met de rest van 2023. Op basis van deze tussenrapportage gaan we de Begroting 2023 aanpassen. De begroting 2023 valt hierdoor financieel positiever uit. Naast in sommige gevallen mee- en tegenvallers, zijn er ook mee- en tegenvallers die er elk jaar zijn. Deze worden meegenomen in de Begroting 2024. De Begroting 2024 presenteert het college in het najaar aan de raad. In de tussenrapportage staat ook het bezuinigingstraject Eemsdelta in Balans. In het najaar volgt nog een tweede tussenrapportage. 

De volledige eerste tussenrapportage van 2023 vind je bij agendapunt 14.4 van de raadsvergadering van 27 september 2023.

In de tweede tussenrapportage van 2023 staat hoe wij denken dat het resultaat over 2023 zal worden. Op basis van deze tussenrapportage passen we de Begroting 2023 aan. Aan de hand van de rapportage kunnen we het resultaat dat we verwachten over 2023 fors naar boven aanpassen. De meeste afwijkingen hebben alleen effect op 2023. Als er afwijkingen zijn gevonden die  er ook in een ander jaar zullen zijn, dan nemen we die mee in de Begroting 2025. In deze tussenrapportage staat ook het bezuinigingstraject Eemsdelta in Balans en we gaan in op de voortgang van de geprioriteerde projecten.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.