Roeken

Op verschillende locaties in de gemeente veroorzaken roeken (kraaiachtige vogels) overlast. Vooral op plaatsen waar de roeken dicht bij de woningen nestelen en overnachten zorgen de roeken voor geluidsoverlast en overlast door uitwerpselen en takafval.

Over roekenoverlast

Afbeelding van een roek

Roek

Over roeken

De roek is een kraaiensoort die vooral in het noorden van Nederland voorkomt. Het is de enige kraaiachtige die in kolonies broedt. Het dier kan bijna 50 cm lang worden en heeft een verenkleed met een paarse glans. De volwassen vogel is vooral te herkennen aan de lichte snavelbasis zonder veren. Roeken maken krassende geluiden.

Er is vaak sprake van overlast als roeken dicht bij woningen nestelen en overnachten. Roeken broeden in kolonies (groepen) die van omvang kunnen verschillen. Vaak zorgen grote kolonies die dicht bij woningen leven, voor veel meldingen van overlast. Overlast kan ook worden ervaren bij bijvoorbeeld speeltuinen, wandelpaden en terrassen. De gemeente mag pas wat aan de overlast doen als er sprake is van ernstige overlast.

In de gemeente Eemsdelta is veel grasland en landbouwgrond. Er is daardoor veel voedsel te vinden voor de roeken. Er zijn alleen weinig plekken waar de roeken kunnen overnachten en kunnen nestelen. De druk op de plekken die wel geschikt zijn, zoals bosjes en boomgroepen, is daarom groot.  

De gemeente wil de overlast door roeken aanpakken. Tegelijkertijd willen we dit beschermde dier een plek bieden in onze gemeente. Daarom gaan we de roeken die voor overlast zorgen verplaatsen door ze te verjagen op de overlastlocaties en ze te lokken naar de beheerlocaties. Beheerlocaties zijn locaties waar de roeken kunnen verblijven zonder dat ze voor overlast zorgen.

Omdat de roek een beschermde diersoort is mag deze niet zomaar worden verjaagd. Daarvoor is een ontheffing van de provincie nodig. De provincie is het bevoegd gezag als het om de Wet Natuurbescherming gaat. Een ontheffing wordt alleen verleend als er een beheerplan is opgesteld om de overlast aan te pakken en de roek een alternatieve plek te bieden. De gemeente moet zich houden aan het beheerplan en aan de voorwaarden die de provincie daaraan stelt.

Een roekenbeheerplan is een soort verhuisplan voor de roek. Er staat beschreven op welke plekken overlast wordt ervaren en waar de roeken naar toe worden verhuisd (de beheerlocaties). Roeken verhuizen kan niet zomaar. De afstand tussen de overlastlocatie en de beheerlocatie mag niet te groot zijn. Ook moeten de beheerlocaties voldoende geschikte bomen hebben om de roek te kunnen huisvesten. Het beheerplan beschrijft ook hoe we de roeken gaan verjagen en lokken.

Roeken kunnen worden verjaagd door ze te laten schrikken. Dit kan doormiddel van knipperende zaklampen of het maken van harde geluiden. Na het verjagen kunnen de nesten worden verplaats en de bomen worden gesnoeid om nieuwe nesten te voorkomen. Roeken worden gelokt naar beheerlocaties door nestmateriaal van de overlastlocaties te verplaatsen. Ook kunnen roeken worden gelokt door lokgeluiden af te spelen. Het verjagen mag niet plaatsvinden als de vogels broeden.  

Nee. In sommige gevallen is verjagen niet mogelijk of niet toegestaan. Roeken mogen niet worden verjaagd uit een moederkolonie. Een moederkolonie is de grootste kolonie in de omgeving en ligt meestal centraal. Enkele voorbeelden van moederkolonies in de gemeente Eemsdelta zijn de kolonie aan de Stadhouderslaan in Appingedam en de kolonie in het bos Tuikwerderrak in Delfzijl. Ook tijdens het broedseizoen mogen we roeken niet verjagen.

Als de afstand tussen de overlastlocatie en de beheerlocatie te groot is wordt er gekeken of er een tijdelijk tussenlocatie kan worden aangewezen om de roek te huisvesten. Een soort tijdelijke halte. De roeken worden dan verjaagd op de overlastlocatie, gelokt naar de tijdelijke locatie en vervolgens weer verjaagd naar de beheerlocatie. Het bosje aan de Olingermeeden in Appingedam is aangewezen als tijdelijke tussenlocatie om de overlast in het noorden van Appingedam op te kunnen lossen.     

De gemeente heeft een beheerplan opgesteld voor de periode 2022-2027. In die periode willen we de overlast oplossen door de roeken te verjagen naar de beheerlocaties. Voor de tijdelijke beheerlocatie aan de Olingermeeden geldt dat zodra de overlastlocaties in het noorden van Appingedam voor 90% vrij zijn van nesten en er geen overlast meer is, er kan worden begonnen met verjagen van de Olingermeeden naar de beheerlocaties. De tijdelijke locatie wordt dan weer opgeheven. 

Zodra het beheerplan door het college is vastgesteld kun je het beheerplan opvragen via deze pagina. De verwachting is dat het beheerplan in januari 2022 wordt vastgesteld.

Nee, dat mag niet zomaar. Een roek is namelijk een beschermde diersoort. Het is daarom verboden om nesten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of nesten, rustplaatsen of eieren weg te halen. Dit maakt dat je de roeken niet zomaar weg mag jagen zonder ontheffing. Een overtreding is strafbaar. Overlast door roeken kan worden gemeld via het Meldpunt woonomgeving

Het kan zijn dat je het niet eens bent het beheerplan of de ontheffing. De gemeente wil dan graag met je in gesprek. Op 1 december 2021 is de ontheffing 'het verbod van wegnemen van nesten van roeken' gepubliceerd. Tot 6 weken na de publicatie kan bezwaar worden gemaakt via www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken

Zodra het beheerplan is vastgesteld door het college kunnen we de maatregelen uitvoeren. Op deze pagina houden we je op de hoogte van maatregelen, de planning en de resultaten.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.