Woonvisie

Algemeen

In de woonvisie staat voor de komende 10 jaren het programma per stad, dorp en wijk waarmee de gemeente samen met bewoners, corporaties en anderen aan de slag wil.

Op 2 maart 2022 heeft de gemeenteraad de woonvisie Eemsdelta 2022-2032: Met vertrouwen aan de slag! vastgesteld.

Over de woonvisie Eemsdelta

De woonvisie is een document op hoofdlijnen, maar geeft wel per gebied aan wat er nodig is, de uitvoering en afspraken.  Een fijne woonplek is voor iedereen belangrijk.

 • Wat is daar precies voor nodig?
 • Naar welke woningen is veel behoefte?
 • Wat zijn de wensen van bijvoorbeeld starters of doorstromers?
 • Waar is uitbreiding van de woningvoorraad nodig?

In onze woonvisie wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Bouwsteen

De woonvisie is een belangrijke bouwsteen voor het maken van afspraken met de corporaties en huurdersorganisaties en een uitnodiging aan ontwikkelaars, bewoners, organisaties om bij te blijven dragen aan onze toekomstbestendige kernen en een aantrekkelijke woonomgeving. 

Woningmarktonderzoek

De basis voor de woonvisie is een uitgebreid woningmarktonderzoek dat gemaakt is in samenwerking met woningcorporaties en huurdersadviesgroepen. Ook de dorps-en wijkverenigingen, makelaars en andere partijen hebben input geleverd voor de woonvisie. Via een inwonersenquête en online vragenlijst voor alle inwoners via deze website is ook informatie opgehaald en verwerkt in de woonvisie.

De woonvisie in een oogopslag

Goed en plezierig wonen. Daar willen we in alle wijken en dorpen in de gemeente Eemsdelta voor zorgen. In de woonvisie staat voor de komende tien jaar het
programma per stad, wijk en dorp waarmee de gemeente samen met bewoners, corporaties en anderen aan de slag wil. 

Hieronder zie je de woonvisie in één overzicht (downloadbare pdf).

Kun je het bestand niet lezen, bijvoorbeeld door een handicap? Eronder staat ook een uitleg per categorie, in tekst. 

Resultaten per categorie (uitleg infographic in tekst)

Woonvisie Eemsdelta 2022-2032: Met vertrouwen aan de slag!

Er is een woningmarktonderzoek geweest. Bestaande uit:

 • Woningmarktanalyse waarin centraal stond: Hoeveel moeten we bouwen, waar en voor wie?
 • Vragenlijst 'Wonen in Eemsdelta in het
  algemeen'.
 • Vragenlijst 'Kansen voor nieuwbouw of
  verbetering'.
 • Gesprekken met vertegenwoordigers van wijken en dorpen.
 • Gesprekken met makelaars, corporaties, huurdersorganisaties en zorgaanbieders.

Eemsdelta kan weer groeien. De komende tien jaar bouwen we 600 - 900 extra woningen. We zetten in op kwaliteit en doorstroming.

 • Nieuwbouw van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen.
 • Een mix aan woningen van verschillende woningtypes en prijsklassen. Ook speciaal voor starters en ouderen. Er is ruimte voor nieuwe vormen van wonen.
 • Overal kan iets, zolang er vraag is. Ook in de kleinere dorpen. Nieuwbouw moet passen bij de schaal van het dorp en kwaliteit toevoegen.
 • Afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties over de betaalbaarheid van wonen.

Fijn samenleven in een prettige en veilige woonomgeving.

 • We werken aan de sociale samenhang in de buurten en wijken samen met de gebiedsregisseurs.
 • Ontwikkelen en ondersteunen van bewonersinitiatieven.
 • Woningbouwprogramma’s afgestemd op nabijheid van voorzieningen.

Samen werken aan verduurzaming.

 • Iedereen moet mee kunnen doen aan de verduurzaming van zijn/haar woning.
 • We stimuleren het gebruik van subsidieregelingen zoals de starterslening, verzilverlening en de stimuleringsregeling.
 • Promoten en opwaarderen van het Energieloket.

Iedereen moet goed kunnen wonen.

 • Uitvoering van het Groninger Zorgakkoord. Nieuwe woon-zorggebouwen, nieuwe technologieën en innovaties.
 • Bouwen van levensloopgeschikte woningen om te zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.
 • Samenhang ontwikkelen tussen goed wonen, zorg, nabijheid van voorzieningen en ontmoeting.

Herstel van veilig wonen en van vertrouwen.

 • Voor iedereen een veilig huis.
 • Versterking in combinatie met stads- en dorpsvernieuwing.
 • Nationaal Programma Groningen draagt bij aan de leefbaarheid, welvaart, de sociaaleconomische positie en welzijn.

Heb je vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je de woonvisie en het woningmarktonderzoek (digitaal) ontvangen? Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.